Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Quintbike CZ s.r.o., IČO:01771086, Vídeňská třída 602/38, Znojmo, PSČ: 669 02

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují základní pravidla za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi právnickou os. Quintbike CZ s.r.o., IČO:01771086, Gogolova 30, Opava 74601 (dále jen dodavatel) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nepoužijí a smluvní strany sjednávají, že jejich vztahy se řídí obchodním zákoníkem.


  1. Údaje o dodavateli

Quintbike CZ s.r.o., IČO:01771086, Gogolova 30, Opava 74601


  1. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu jsou cyklistická kola (dále jen "kola"), rámy a doplňky, kterými jsou např. batohy, brašny, nářadí, oblečení, obuv, příslušenství, cyklistické komponenty atd. (dále jen "doplňky") tak, jak jsou rozlišeny na www.quintbike.cz (dále jen "webové stránky").

 


  1. Objednávka zboží

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na webových stránkách a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce (předmět emailu: Objednávkový email - "typ zboží"). Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových stránkách. V tomto případě, bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.

Při objednávce zakázkové stavby kola, dodvatel u objednávkového emailu zasílá zálohovou fakturu ve výši 70% z celkové části kola. Po její úhradě je objednávky platá a dodavatel začíná s realizací zakázky. Po dokončení kola, je kupujícímu zaslána faktura s doplatkem se splatností 10 dnů. Termín dokočení zakázky bude předem určen a domluven mezi dodavatelem a kupujícícm. Dodání a výroba kola se odvýjí od skladových zásobách a je vždy konzultováná s kupujícím.

Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.

Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O tom, že některé zboží nemůže být dodáno, bude spotřebitel informován dodavatele emailovou poštou. Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla objednávka přijata v celé výši.

 


  1. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových zahrnuje daň z přidané hodnoty, protože společnost je plátcem DPH.

V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží, poštovné a balné. Úhrada těchto nákladů se řídí ustanovením článku VI. těchto VOP.

 


  1. Úhrada nákladů za dodání zboží, poštovné a balné

Pokud si zákazník přeje kolo zaslat jsou účtovány tyto částky:

U dodávky kol činí poštovné a balné 390,- Kč za každou objednávku /nikoliv za každé zboží/.U dodávky komponentů či dílů činí poštovné a balné 120,- Kč za každou objednávku /nikoliv za každé zboží/..


  1. Způsob platby

 

Jak bylo již napsáno výše v podě 1. Objednávka zboží:

Při objednávce zakázkové stavby kola, dodvatel u objednávkového emailu zasílá zálohovou fakturu ve výši 70% z celkové části kola. Po její úhradě je objednávky platá a dodavatel začíná s realizací zakázky. Po dokončení kola, je kupujícímu zaslána faktura s doplatkem se splatností 10 dnů. Termín dokočení zakázky bude předem určen a domluven mezi dodavatelem a kupujícícm. Dodání a výroba kola se odvýjí od skladových zásobách a je vždy konzultováná s kupujícím.

Při koupi komponentů, dílů atp. je zaslána kupujícímu faktura. Po jejím uhrazení je zboží zasláno. Pakliže není u Objednávkového emailu provedena dohoda mezi dodavatelem a kupujícím o jiném způsobu platby.

 


  1. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy, storno a změny objednávky, jazyk smlouvy a další ujednání

Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem / dle § 53 občanského zákoníku/, činí tato lhůta pro odstoupení 3měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Spotřebitel se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi, řádně zabalené v balícím papíru (ochrané folii).

Smluvní ujednání mezi dodavatelem a spotřebitelem jsou dodavatelem uchovávána, a lze je zaslat spotřebiteli na jeho vyžádání v písemné podobě.Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce, v jiných jazycích pouze po individuální domluvě s dodavatelem . Součástí smlouvy uzavřené v jiném než českém jazyce jsou však vždy tyto VOP vyhotovené v českém jazyce. Změny v objednávce může spotřebitel učinit nejpozději do doručení přijetí objednávky ze strany dodavatele do emailové schránky spotřebitele, maximálně však v den odeslání objednávky spotřebitelem dodavateli.

Nabídka zboží na webových stránkách je platná až do odvolání této nabídky dodavatelem, s tím že dodavateli náleží práva uvedená v bodě IV. těchto VOP.

Dodavatel se zavazuje shromažďovat a užívat osobní data spotřebitelů v souladu s platnou právní úpravou. Osobní data spotřebitelů nebudou poskytnuta třetí osobě.

V případě rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy při nákupu zboží v hodnotě nad 2000,- Kč si dodavatel vyhrazuje právo na stržení částky za dopravné ve výši 120,- Kč z celkové částky, kterou spotřebitel zaplatil za zboží a která mu bude vrácena.

 


  1. Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou dodavatel vyřizuje reklamaci ze strany spotřebitele. Záruční doba ke karbonovým výrobkům značky Quintbike se vztahuje po dobu 48měsíců, jak je uvedeno v záručním listě, který kupující obdrží při koupi kola. Zde jsou také uvedeny podmínky za kterých bude reklamace přijata.

Spotřebitel je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží, informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.

V případě osobního odběru zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.

V záruční době lze reklamovat vady zboží. To se ovšem netýká vad způsobených samotným spotřebitelem či jinou osobou, případně nevhodným užíváním zbožím k účelům , pro které není zboží určeno.

Reklamace u zboží dodané spotřebiteli poštou / typicky se jedná o "doplňky"/ a jeho záruční servis zajišťuje přímo dodavatel, tj. Quintbike CZ s.r.o., IČO:01771086, Vídeňská třída 602/38, Znojmo, PSČ: 669 02. Spotřebitel zašle zboží k reklamaci poštou /nikoliv však na dobírku/ na tuto adresu, spolu s průvodním dopisem,ve kterém popíše důvody reklamace, přiloží reklamované zboží v původním obalu a se záručním listem, případně dokladem o dodání zboží a dokladem o zaplacení zboží /viz bod X./. Spotřebitel dále sdělí svoji poštovní adresu na kterou má být dodavatelem o výsledku reklamace vyrozuměn. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne doručení zboží na uvedenou adresu. Doporučujeme, aby spotřebitel sdělil i svoji emailovou adresu, případně telefonické spojení, přispěje tím k urychlení vyřízení reklamace.

Reklamace u zboží dodané spotřebiteli prostřednictvím prodejce kol QUINT BIKE a jeho záruční servis zajišťuje přímo prodejce kol QUINT BIKE, který zboží spotřebiteli dodal. Údaje o prodejci kol QUINT BIKE, spolu s adresou /případně další spojení na prodejce kol QUINT BIKE/ na které lze zboží reklamovat je uvedeno v dokladu o dodání zboží. Spotřebitel kontaktuje s reklamací přímo prodejce kol QUINT BIKE, který spotřebiteli zboží dodal, sdělí důvody reklamace a reklamované zboží dodá prodejci kol QUINT BIKE. Rovněž v tomto případě bude reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne dodání reklamovaného zboží prodejci kol QUINT BIKE. Spotřebitel je povinen dle dohody s prodejcem kol QUINT BIKE sdělit svoji kontaktní adresu na které má být o výsledku reklamace vyrozuměn.


  1. Dodání zboží - kol

Cyklistická kola jsou spotřebiteli dle jeho objednávky dodávána prostřednictvím prodejce kol Quintbike/ jejich seznam je pro informaci uveden na stránkách www.quintbike.cz/. V rámci přijetí objednávky spotřebitele ze strany dodavatele, bude spotřebiteli sděleno,který z prodejců kol QUINT BIKE (dále jen "prodejce")spotřebiteli kolo dodá. Tento prodejce kontaktuje spotřebitele emailem nebo telefonicky a domluví se spotřebitelem způsob a dobu dodání kola. K dodání kola může dojít buď v provozovně prodejce, případně u spotřebitele, nebo jiném dohodnutém místě. 

V případě, že spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne dodání zboží, jakož i v jiných případech, kdy spotřebitel z jakýchkoli jiných důvodů odstupuje od kupní smlouvy, je povinen toto odstoupení od smlouvy v písemné podobě adresovat na adresu prodejce, který mu kolo dodal a která je uvedena v přijetí objednávky. V případě, že platného odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, bude kupní cena vrácena spotřebiteli prodejcem. Tento prodejce rovněž bude vyřizovat veškeré záležitosti týkající se takového odstoupení od kupní smlouvy.

 


  1. Zvláštní ustanovení pro případy, kdy jsou předmětem koupě doplňky

1/ Doplňky jsou dodávány pouze prostřednictvím držitele poštovní licence. Obvyklá dodací lhůta u doplňků činí 2 až 14 dnů.

V případech, kdy není k dodanému zboží přiložen záruční list, je dokladem k uplatnění záruky faktura na dodané zboží spolu s potvrzením o jeho úhradě.

V případech, kdy se spotřebitel rozhodne k odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu odst.VIII. VOP, zašle písemné sdělení včetně zboží tak, jak je uvedeno v odst.VIII. VOP na adresu Opava, Na Rybníčku 521/56, Opava. Dodavatel se pak zavazuje vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu za vrácené zboží a to ve lhůtě 30 dnů. Spolu s odstoupením od smlouvy spotřebitel dodavateli sdělí spojení / nejlépe číslo bankovního účtu/ pro vrácení kupní ceny.